הזמנה

Invitation

כנס בינלאומי

International Conference

שכר מינימום ומדינת הרווחה

Minimum Wage and the Welfare State

יום חמישי, כ"ז באדר ב' תשס"ח, 3 באפריל 2008

בין השעות 10:00 – 18:30

במלון "דן פנורמה" רח' קופמן 10 תל אביב.

Thursday, April 3rd, 2008

10:00 - 18:30

Dan Panorama Hotel – 10 Kaufman St., Tel Aviv

יש לאשר השתתפות עד יום שני 31.3.08

RSVP by Monday, April 31st 2008

09-7450101 שלוחות . 109-110

המארגנים:

Organized by

BERL KATZNELSON FOUDATION – 09-7450101 EXT. 109-110

FRIEDRICH-EBERT STIFTUNG – 09-9514760

FOUNDATION JEAN JAURES - FRANCE

 

קולט אביטל בפייסבוק

colette-facebook

מתוך הגלריה